Tysiąc osób uzyska wsparcie, a 250 znajdzie zatrudnienie - takie będą efekty utworzenia w Gdańsku Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Jego koszt wyniesie 15 mln zł. Zamierzone efekty zostaną osiągnięte do 2023 roku. Zawarto porozumienie w tej sprawie, a podpisali je prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz reprezentanci 11 organizacji pozarządowych działających w Gdańsku i województwie pomorskim.

Porozumienie dotyczy przedsięwzięcia planowanego do realizacji w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2015-2023 w obszarze metropolitalnym Trójmiasta.

- Widzę ogromną potrzebę takiej działalności - uzasadniał Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, podczas spotkania przed podpisaniem porozumienia. - Osoby, którym dedykowany jest ten projekt, wymagają prowadzenia za rękę, bo są niesamodzielne w różnych obszarach życia, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym.

Często się jednak nie mieszczą w ramy pomocy oferowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, więc taka formuła wydaje się być właściwa i słuszna. Do realizacji tych zamierzeń potrzeba jednak wysoko wykwalifikowanych kadr - podkreślił prezydent Gdańska. - Kandydaci do pracy muszą mieć duże doświadczenie zawodowe i życiowe. A takich w mieście brakuje.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi zaowocować ma powstaniem na terenie Gdańska lokalnych centrów aktywności zawodowej i społecznej, działających na rzecz integracji (oferując staże, praktyki, działania zwiększające zatrudnienie)  w obszarze usług społecznych.

- Centra te będą funkcjonować w oparciu o trzy hasła: informacja, wsparcie, usługa, ale będzie to usługa nie tylko na rzecz klienta potrzebującego pomocy, ale także dla jego rodziny - wyjaśnił Paweł Buczyński, szef  Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku, pomysłodawca.

- Udzielanie pomocy klientom oparte będzie o sieć powiązań lokalnych - dodaje Marianna Sitek-Wróblewska, prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.

Wsparcie finansowe ma pochodzić m.in. ze środków Unii Europejskiej. Do realizacji planów będą wykorzystywane przestrzenie publiczne, takie jak szkoły, domy kultury. Jest to kolejny etap otwierania przestrzeni publicznych dla mieszkańców. Szczegóły przedsięwzięcia będą znane pod koniec 2015 roku. Po podpisaniu porozumienia Beata Matyjaszczyk, wiceprezes Centrum Aktywizacji Społeczno-Ekonomicznej, zaproponowała utworzenie partnerstwa na rzecz najbiedniejszych. Liderem tego partnerstwa ma być miasto Gdańsk.