1. Dziennik Bałtycki
  2. Komunikaty
  3. Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza I przetarg ustny...
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wągrowiec, położonej w miejscowości Mikołajewo, obręb Wiatrowiec.

OGŁOSZENIE .

Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wągrowiec,

położonej w miejscowości Mikołajewo, obręb Wiatrowiec.

Przetarg odbędzie się dnia 12 września 2017 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Wągrowiec przy ul. Cysterskiej nr 22, pokój 305.

Mikołajewo - obręb Wiatrowiec:

- oznaczenie geodezyjne nieruchomości: działka nr 109

- użytrk gruntu klasa gleby- RVI

- powierzchnia 0,1703 ha

- nr KW PO1B/00025360/2

- przeznaczenie nieruchomości: przenaczone dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku gospodarczego- wolnostojącego

- cena netto 36585,37 zł 

- wadium 3700 zł 

1.Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 6 września 2017r. (liczy się data wpływu na konto) na rachunek Nr 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067 prowadzony przez PKO BP S.A. w Wągrowcu z dopiskiem „Wadium przetargowe – Mikołajewo działka nr…”

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

2.Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

1) w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa,

2) w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowód tożsamości wpis do CEIDG,

3) w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.3. Minimalne postąpienie
wynosi 1 % wartości nieruchomości.

Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4. Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości, poprzez:

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec, przy ul. Cysterskiej 22,

2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw: Wiatrowiec, Runowo, Rudnicze, Wiatrowo.

3) ogłoszenie w BIP www.bip.wagrowiec.wlkp.pl,

4) ogłoszenie w prasie lokalnej.

5. Inne informacje. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości i przyjmuje on warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23 %.

Wylicytowaną cenę, należy uiścić najpóźniej przeddzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg może zostać odwołany w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wągrowiec pok. 209 oraz pod nr tel. (67) 26 80 801.Wójt Gminy Wągrowiec

inż. Przemysław Majchrzak