BCT- Bałtycki Terminal Kontenerowy wzbogaci się o dwie wielkie suwnice nabrzeżne. Nasi czytelnicy mogą nadać im imiona. Wystarczy zgłosić swoje propozycje w konkursie. Do wygrania nie tylko zestawy upominków, ale też satysfakcja bycia nadawcą imion. To nie lada gratka dla miłośników konstrukcji pływających. Sam transportowiec robi wrażenie. Zhen Hua 8, o nośności 44 926 ton, ma długość 228 i szerokość 42 metrów. Do tego na pokładzie przewozi dwie ogromne suwnice nabrzeżowe wyprodukowane przez Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co.

Ltd.  Każda ma wysokość 61 metrów. Zasięg w stronę wody wynosi 52,5 metra. Udźwig nominalny to 60 ton. Parametry te pozwalają na obsługę statków o 19 rzędach kontenerów.

Nasi czytelnicy mają szansę nadać imiona tym wyjątkowym urządzeniom. Od dzisiaj do 9 grudnia, do godz. 23.59, można nadsyłać propozycje imion dla suwnic w konkursie organizowanym przez BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy i "Dziennik Bałtycki". Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy propozycje. Każda musi zawierać propozycje dwóch imion - po jednym dla każdej z dwóch suwnic.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres mrkt@bct.gdynia.pl. Autorzy trzech najlepszych propozycji otrzymają zestawy  upominków wartości po 200 zł. Decyzja jury o wyborze imion ogłoszona zostanie między 12 a 20 grudnia tego roku. Regulamin konkursu poniżej.

Dodatkowo terminal organizuje konkurs fotograficzny. Najlepsze trzy prace przedstawiające transportowiec i suwnice, oprócz publikacji na naszych łamach, zostaną nagrodzone zestawami gadżetów BCT. Prace zaprezentujemy także na stronie internetowej "Dziennika Bałtyckiego".

 

Regulamin Konkursu na imiona nowych suwnic BCT

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na nazwę nowych suwnic w BCT - Bałtyckim Terminalu Kontenerowym.

2. Organizatorami Konkursu jest BCT - Bałtycki Terminal Kontenerowy z siedzibą w Gdyni, ul. Kwiatkowskiego 60, zwany w dalszej części „BCT” oraz Polska:Dziennik Bałtycki z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11, zwany dalej „DzB”.

3. Konkurs trwa pomiędzy 1 a 9 grudnia 2014.

4. W konkursie może wziąć udział każdy bez względu na wiek i miejsce zamieszkania, przy czym uczestnicy nieletni powinni uzyskać zgodę na udział w konkursie.

5. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są:

a) Pracownicy organizatorów

b) Członkowie jury

c) Pracownicy firmy SJ Consulting, z siedzibą w Warszawie, ul. Raszyńska 3a m. 4, 02-026, NIP: 701-023-25-66

d) Członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt. a-c.

6. Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani przez jury. W skład jury wejdą przedstawiciele BCT oraz DzB w równej liczbie.

7. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Nagrodami są zestawy upominków ufundowane przez BCT. Nagrody mają wartość 200 PLN brutto

9. Zgłaszane propozycje nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

10. Propozycje nie spełniające warunków Regulaminu, oraz prace nadesłane po 9 grudnia 2014 roku nie zostaną uwzględnione.

11. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa.

12. Decyzja jury ogłoszona zostanie w trakcie konferencji prasowej zorganizowanej przez BCT pomiędzy 12 a 20 grudnia 2014 oraz ogłoszona na łamach w DzB.

Prace konkursowe

13. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 propozycje.

14. Każda propozycja musi zawierać propozycje dwóch imion - po jednym dla każdej z dwóch suwnic.

15. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres mrkt@bct.gdynia.pl

16. Zgłoszenia do konkursy przyjmowane będą do 9 grudnia, do godz. 23:59

17. Uczestnik zgłaszając propozycję konkursową oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie do proponowanych nazw.