Od 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, w myśl których, kolejne grupy zawodowe będą musiały rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej - niezależnie od uzyskanego obrotu.

Do podatników, którzy obowiązkowo muszą posiadać kasy rejestrujące, dołączają podmioty świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w zakresie:

* naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
* wulkanizacji, wymiany opon
* badań i przeglądów technicznych pojazdów,
* fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne,
* doradztwa podatkowego,
* sprzedaży perfum i wód toaletowych,
* gastronomiczne i cateringowe
* opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
* prawne (z wyłączeniem notariuszy).

Podatników tych nie obejmuje żadne zwolnienie z tytułu sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Zatem sam fakt, iż wykonują wymienione w przepisach usługi obliguje ich do zainstalowania kas fiskalnych i ewidencjonowania każdej sprzedaży.

W przypadku podatników, którzy rozpoczęli świadczenie usług w latach wcześniejszych i kontynuują działalność w 2015 r., obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej powstanie od 1 marca 2015 r.

Natomiast jeśli rozpoczynają działalność w 2015 r., kasy będą musieli wprowadzić po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie czynności.


Uwaga! Lekarze na kontraktach z NFZ, a także prawnicy świadczący pomoc z urzędu, nie mają obowiązku ewidencji tych czynności za pomocą kasy fiskalnej (ale tylko tych czynności)

 
Przepisy nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, wprowadzają także zmiany istotne dla pozostałych podmiotów. Nowe przepisy nie przewidują kontynuacji zwolnienia dla podatników, którzy każde świadczenie usług dokumentowali fakturą, a jednocześnie liczba usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50 i liczba odbiorców w tym okresie była mniejsza niż 20.

W nowym rozporządzeniu usunięto także dotychczasowe zwolnienie dotyczące sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Od nowego roku, podatnicy korzystający z powyższych zwolnień, będą musieli stosować kasy fiskalne na zasadach ogólnych.

Wprowadzono natomiast nowe zwolnienie z obowiązku ewidencji czynności dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zwolnienie to będzie obwiązywać wyłącznie w przypadku, gdy czynności w całości zostały udokumentowane fakturą.
Przypomnieć należy, iż limit obrotów zwalniający podatników z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych pozostał w dotychczasowej wysokości tj. 20.000 zł rocznie (wyliczany proporcjonalnie).WAŻNE! - limit ten nie dotyczy podmiotów wskazanych na wstępie artykułu, gdyż zgodnie z nowymi przepisami, mają oni obowiązek posiadania kasy fiskalnej, niezależnie od wysokości obrotu.
Warto podkreślić, że podatnicy, którzy utracą zwolnienie na mocy nowych przepisów, powinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ustalenie w 2015 r. terminu powstania obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Docelowo, w polskim prawie podatkowym mają zniknąć wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Proces ten postępuje jednak stopniowo. Także nowe rozporządzenie, ogranicza liczbę i zakres zwolnień.
Szczegółowe informacje na temat kas rejestrujących uzyskać można w urzędach skarbowych lub w Krajowej Informacji Podatkowej pod numerem telefonu 801 055 055
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544)