Na jakie ulgi mogą liczyć renciści i emeryci

Na jakie ulgi mogą liczyć renciści i emeryci

Zbigniew Próchniak

Kurier Lubelski

Kurier Lubelski

Większość seniorów gubi się w zawiłych przepisach i nie zawsze wie, że może skorzystać z należnych im przywilejów. Korzystając z ulg, mogą sporo zaoszczędzić.
A można taniej podróżować, nie płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego, korzystać ze zniżek przy pobycie w uzdrowisku albo wejściu do muzeum, o połowę mniej zapłacić za wyrobienie paszportu. Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie ulgi są przyznane ustawowo. Większość zależy od regionalnych samorządów. Trzeba więc sprawdzać, jakie są zniżki w gminie, w której mieszkamy.


Emeryci i renciści korzystają z ulg w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie wymaganych dokumentów, ale są one bardzo zróżnicowane. Inne przywileje mają emeryci i renciści pewnych zawodów jak kolejarze, tramwajarze...

Tak zwane ulgi ustawowe wynikają z zapisów ustawy o transporcie zbiorowym. Stosować je mają obowiązek wszyscy przewoźnicy prowadzący transport zbiorowy. Jeśli ktoś jest ustawowo zwolniony z opłat bądź zgodnie z ustawą przysługuje mu ulga, korzysta z takiego prawa na terenie całego kraju. Warto dodać, że ulgi ustawowe powinni stosować również prywatni przewoźnicy w tak zwanych busach. Ulga gminna jest ustalana na szczeblu lokalnym, obowiązuje więc tylko na terenie danej gminy.

Ulgowo w MPK


We Wrocławiu do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach (normalnych i pospiesznych) uprawnione są osoby, które ukończyły 70 lat. Bilety ulgowe na komunikację miejską przysługują m.in. emerytom i rencistom otrzymującym świadczenia ze środków społecznych oraz ich współmałżonkom, na których otrzymują dodatki rodzinne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby z nich korzystać, muszą mieć przy sobie następujące dokumenty: ważną legitymację emeryta-rencisty, dokument tożsamości lub aktualny (najdalej sprzed dwóch miesięcy) odcinek emerytury (renty) albo wyciąg z konta (jeśli świadczenie jest na nie przekazywane), a współmałżonkowie - legitymację ZUS z odpowiednim wpisem lub decyzję ZUS o przyznaniu dodatku rodzinnego i dowód osobisty.

Do przejazdów ze zniżką 50-procentową (po zaokrągleniu do pełnych piątek groszy) środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie uprawnieni są emeryci i renciści do ukończenia 70. roku życia na podstawie imiennej legitymacji emeryta-rencisty i dowodu tożsamości. W przypadku braku legitymacji korzystają z ulgi na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty bądź wyciągu bankowego potwierdzającego pobieranie emerytury lub renty, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu Zakładów Karnych lub Polskich Kolei Państwowych.

2 x pociągiem

- Odebrano nam przywilej, który obowiązywał przez lata, czyli 50-procentową ulgę na przejazdy koleją - mówi Zygmunt Borowicz, przewodniczący wrocławskiego Zarządu Okręgu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (DzU z 2002 r. nr 175, poz. 1440, z późniejszymi zmianami) emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne, mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37-procentową koleją w drugiej klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych (z wyłączeniem pociągów InterCity i EuroCity).

Należy jednak pamiętać, że te zniżki nie obowiązują przewoźników transportu autobusowego. Nie znaczy to jednak, że prywatne firmy nie stosują zniżek. Warto się o nie zapytać, wsiadając do autobusu.

Przykładowo Związek Komunalny Gmin w Olkuszu uchwalił ustawę, na podstawie której od 1 października 2008 r. powróciły ulgi dla emerytów i rencistów na bilety jednorazowe (wcześniej mieli je na bilety miesięczne). Zmiana nie dotyczy wszystkich emerytów i rencistów, ale tylko tych, którzy ukończyli 60 lat.

Z kolei na terenie gminy wiejskiej Bolesławiec prawo do nabycia biletu ulgowego mają tylko emeryci i renciści zameldowani na pobyt stały w Bolesławcu lub gminie. Jak widać, każda gmina rządzi się swoimi prawami.

Dla seniorów


Osobom, które skończyły 60 lat i często podróżują, PKP oferuje legitymację seniora poświadczającą uprawnienia do 50-procentowej ulgi przy przejazdach jednorazowych w klasie dowolnej wszystkimi kategoriami pociągów oraz do nabywania ulgowych biletów abonamentowych i okresowych imiennych.

Legitymacja seniora, którą kupujemy w kasach PKP, jest imienna. Ważna jest łącznie z dokumentem tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku. Legitymacja seniora kosztuje 75 zł i ważna jest rok od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę i nie podlega zwrotowi. Można ją nabyć w przedsprzedaży na 60 dni przed pierwszym dniem jej ważności. Wszelkie opłaty dodatkowe pobierane są w pełnej wysokości.

Legitymacji nie można foliować. Za zagubioną, zniszczoną, zafoliowaną lub skradzioną legitymację seniora nie zwraca się należności i nie wydaje się duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.

Radio i TV

Z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych zwolnione są osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Z tej ulgi korzystają także osoby, które ukończyły 75 lat. Konieczne jest jednak złożenie pisemnego oświadczenia na poczcie. W celu maksymalnego ułatwienia składania abonentom oświadczeń listonosze zostali poinstruowani, aby odbierali od osób niepełnosprawnych lub starszych oświadczenia i potwierdzili własnoręcznym podpisem zgodność danych z dowodem osobistym abonenta.

Ulga do muzeum

Muzea państwowe od 1997 r. mają obowiązek wprowadzenia ulgowych biletów dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, dla rencistów i emerytów.

Ulgowe bilety można otrzymać po okazaniu odpowiedniej legitymacji potwierdzającej uprawnienie. Bilet ulgowy kosztuje zazwyczaj od 3 do 15 zł.

Ulgowy paszport


Od emerytów i rencistów pobiera się ulgową opłatę paszportową w wysokości 70 zł (50 proc. stawki). W urzędzie trzeba okazać legitymację emeryta-rencisty.

Tańsze latanie

Większość międzynarodowych linii lotniczych oferuje ulgi na przeloty dla pasażerów po 60. roku życia (na podstawie dowodu tożsamości).

Ulga ta ustalana jest indywidualnie przez linie lotnicze. Można zaoszczędzić od 10 do 20 proc. ceny biletu.

Ulgi na psa

O tym, czy płacimy roczną opłatę od posiadania psów, czy nie, decydują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały poszczególnych rad miejskich. Coraz więcej gmin zwalnia mieszkańców z tej opłaty. Pieniędzy za przyjemność posiadania psa nie pobierają już m.in. Warszawa czy Wrocław. Ale np. w Poznaniu trzeba zapłacić 55 zł, a w Przemyślu - 50 zł. Jednak osoby, które ukończyły 65 lat i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe, są zwolnione z opłat.

Jeśli więc ktoś mieszka z dorosłymi dziećmi, to ulga mu nie przysługuje. Warto więc sprawdzić, jak to wygląda w danym mieście.

Leczymy się

Skąd wziąć pieniądze na leki - takie pytania zadają sobie polscy emeryci. Świadczenie, które wypłaca im ZUS, jest tak niskie, że często z trudnością wystarcza na wyżywienie i rachunki. Większość emerytów często odwiedza przychodnie, a co za tym idzie - każdego miesiąca na same leki wydaje statystycznie ok. 200 zł.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, możesz odliczyć od dochodu wydatki na leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł (np. jeśli w danym miesiącu wydałeś na leki np. 155 zł, masz prawo odliczyć od dochodu 55 zł).

Aby ustalić wielkość odliczenia za cały rok, musisz więc zliczyć odliczenia za poszczególne miesiące. Możesz to zrobić, pod warunkiem że lekarz specjalista stwierdził i poświadczył na piśmie, że powinieneś stosować określone leki (stale lub czasowo).

Z ulg przy zakupie leków mogą korzystać w aptekach inwalidzi wojenni i wojskowi. Ale są apteki, które oferują specjalne ulgi również dla pozostałych rencistów i emerytów. Warto więc przed wykupieniem recepty zapytać. Informacje o promocjach na leki pojawiają się też na stronach m.in.: www.apteka.senior.pl, www.kupnajtaniej.pl, www.eapteka.pl

Niestety, niektóre ulgi dla seniorów znikają. Emeryci, renciści oraz inwalidzi i kombatanci wojenni płacą od niedawna więcej za pobyt w Świnoujściu. Radni podjęli decyzję o zniesieniu dla ulg, jakie mieli do tej pory przy uiszczaniu opłaty uzdrowiskowej. W efekcie np. kuracjusz za każdą dobę spędzoną w Świnoujściu zapłaci 3 zł zamiast 1,5 zł. Podobnie jest w Sopocie, Połczynie-Zdroju, Kołobrzegu, Nałęczowie.

Dokumenty wymagane przez PKP do otrzymania ulgi


Zaświadczenie musi być wydane przez:

* Terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

* Regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ "Solidarność".

* Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce "Solidarność Weteranów Pracy".

* Zarząd główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Solidarność ’80".

* Wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zw. Zaw.

* Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów "Weterani Pracy".

* Oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych.

* Zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

* Okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

* Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

* Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego "Solidarność" im. Księdza Jerzego Popiełuszki.

* Zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej.

* Oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego.

* Terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.

Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Dokładna lista znajduje się na stronie internetowej www.intercity.pl.

Mniej za internet

Emeryci tak jak wszyscy podatnicy, którzy ponieśli w ciągu roku wydatki na dostęp do sieci, mogą skorzystać z tzw. ulgi na internet.

Warunkiem jest jednak samodzielne złożenie zeznania rocznego. Jeśli rozliczenie z fiskusem pozostawią ZUS-owi, nie mogą skorzystać z ulg.

Pamiętajmy: wysokość odliczenia jest limitowana i nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczyć można tylko wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania internetu w lokalu będącym miejscem jego zamieszkania.

Gdzie po pomoc


Warto wiedzieć, że od kwietnia tego roku Akademia Seniora w Szczecinie ma wprowadzić kartę seniora. Będzie ona uprawniać osoby po 50. roku życia do zniżek, promocji i specjalnych bonusów w firmach i instytucjach, które przystąpią do programu.

Chodzi przede wszystkim o restauracje, kawiarnie, kina, teatry, księgarnie, sklepy, apteki, salony fitness, a nawet firmy budowlane. Wysokość zniżki towaru czy usługi firmy i sklepy ustalałyby same. Informacje na www.as.psi.edu.pl.

Komentarze

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

oplata klimatyczna

dani (gość)

Zgłoś naruszenie treści

Bratanica,ktora przebywala z dwojka dzieci(4,8 mies i mlodsze -1,6 mies)w sanatorium Cegielski w Dabkach musiala 3,5 zl dziennie za osobe(rowniez za dzieci) placic oplate klimatyczna,dziwie...rozwiń całość

Bratanica,ktora przebywala z dwojka dzieci(4,8 mies i mlodsze -1,6 mies)w sanatorium Cegielski w Dabkach musiala 3,5 zl dziennie za osobe(rowniez za dzieci) placic oplate klimatyczna,dziwie sie,gdyz w innych miejscowosciach sanatoryjnych nadmorskich dzieci do 5 lat sa zwalniane lub starsze placa polowe,czy rada gminy moze ustalac ceny wedlug widzimisie(gmina Darlowo)zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Zniżka za internet

Wera (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 247 / 308

Zniżka za internet obowiązuje nie tylko emerytów i rencistów ale każdego kto samodzielnie złoży wniosek do U.S.......ale już nie długo....rząd zniesie i ten przywilej.!!
Teraz tylko czekać aż...rozwiń całość

Zniżka za internet obowiązuje nie tylko emerytów i rencistów ale każdego kto samodzielnie złoży wniosek do U.S.......ale już nie długo....rząd zniesie i ten przywilej.!!
Teraz tylko czekać aż rząd zniesie pozostałe jeszcze ulgi jakie przysługują emerytom i rencistom.
np. opłatę za RTV....oczywiście po ukończeniu 75 roku życia.....
Młodzi teraz nie płacą za RTV więc niech starzy płacą do końca życia..... zwiń

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Zobacz koniecznie!

Wideo